LeetCode 450. 删除二叉搜索树中的节点【非递归 & 直接修改指针不修改val】

如果是的节点p叶子直接删除,
如果不是叶子
把右子树挂在左子树最右边孩子的右边
或者把左子树挂在右子树最左边的孩子的左边
然后用p父亲per,p可能是父亲per的左孩子或者有孩子重新指向p的两个孩子重新构造的那个子树即可
把p删除掉

https://leetcode-cn.com/problems/delete-node-in-a-bst/solution/shan-chu-er-cha-sou-suo-shu-zhong-de-jie-dian-by-l/

官方题解修改了节点的val值,但是操作简单
题目中没有要求不能修改节点的值,所以也是一个合法的解
但是比较好奇LeetCode是怎么判这种不仅一个答案的题目

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *   int val;
 *   TreeNode *left;
 *   TreeNode *right;
 *   TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *   TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *   TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
 * };
 */
#define debug(x) cout<<#x<<": "<<(x)<<endl;

class Solution {
public:
  TreeNode* deleteNode(TreeNode* root, int key) {
    
    auto p = root;
    auto par = p;
    int lr = -1; // 0 l 1 r
    
    while(p!=nullptr){
      if( p->val == key ){
        break;
      }else if(p->val < key){
        par = p;
        lr = 1;
        p = p->right;
      }else{
        par = p;
        lr = 0;
        p = p->left;
      }
    }

    if(p==nullptr){
      return root;
    }
    auto l = p->left;
    auto r = p->right;
    
    auto lrrt = l;
    if(l==nullptr && r == nullptr){
      ;
    }else if(l!=nullptr){
      
      while(l->right !=nullptr){
        l = l->right;
      }
      l->right = r;
    }
    else if(r!=nullptr){
      lrrt = r;
      while(r->left !=nullptr){
        r = r->left;
      }
      r->left = l;
    }

    if(lr == -1){
      root = lrrt;
    }
    else if(lr==0){
      par->left = lrrt;
    }
    else{
      par->right = lrrt;
    }

    return root;
  }
};

在这里插入图片描述

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 精致技术 设计师:CSDN官方博客 返回首页